There are no items matching the selection.

Prekių krepšelis

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. „originaluskvepalai.lt“ (toliau - Pardavėjas) internetinėje parduotuvėje (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis "black-orchid.eu" „originaluskvepalai.lt“ prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės).

1.2. Klientas prieš patvirtindamas užsakymą privalo susipažinti su Taisyklėmis ir pažymėdamas varnele pažymi, kad su jomis sutinka.

1.3. Užsiregistravęs vartotojas ir suformavęs užsakymą, tampa Parduotuvės klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, iš anksto neįspėdamas Kliento, pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

2. KLIENTO ASMENS DUOMENYS

2.1. Vartotojas turi užsiregistruoti Pardavėjo svetainėje (originaluskvepalai.lt), registracijos metu pateikdamas prašomus asmens duomenis.

2.2. Kliento registracija patvirtinama automatiškai, o nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas laiškas su Kliento prisijungimo informacija.

2.3. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

2.4. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami Kliento identifikavimui užsakant prekę, užsakytų prekių pristatymui.

2.5. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

3.1. Pardavėjo užsakymo patvirtinimas, Klientui pateikus užsakymą prieš tai susipažinus ir sutikus su šiomis Taisyklėmis, yra prilyginamas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

3.2. Sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Klientas atsiskaito už prekes ir jas gauna.

3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas, kurį gauna Klientas elektroniniu paštu, su jame nurodyta informacija.

3.4. Sutartis yra nutraukiama, kai užsakymas yra atšaukiamas vienos iš sutarties šalių arba kai Kliento pagrįstas reikalavimas grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, keisti prekę į tokią pat tinkamos kokybės prekę, yra patenkinamas.

3.5. Kaskart pateikiant užsakymą sudaroma nauja pirkimo-pardavimo sutartis.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Prekių kainos nurodytos parduotuvėje yra galutinės, t.y. jose jau įskaičiuotas įstatymu numatytas 21% dydžio pridėtinės vertės mokestis.

4.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.

4.3. Klientas už užsakytas prekes atsiskaito išankstiniu būdu per PaySera.lt sistemą, bankiniu pavedimu arba el. bankininkystės pagalba.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti teisingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes, tačiau neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

5. PREKIŲ UŽSAKYMAS

5.1. Suradę pageidaujamą prekę ir išsirinkę norimą pakuotės tūrį spauskite mygtuką "Į krepšelį". Po paspaudimo prekė bus nusiųsta į jūsų prekių krepšelį, o jūs toliau galite rinktis prekes.

5.2. Jei šiuo metu kažkurios prekės neturime, tada prie jos rašoma "Išparduota". Tokiu atveju, jei yra galimybė, galite pasirinkti kitą prekės tūrį.

5.3. Prekių kiekį krepšelyje visada galite matyti dešiniajame krašte viršuje, laukelyje "Krepšelis". Bet kuriuo momentu paspaudę ant "Krepšelis", galėsite pasitikslinti, kokios prekės jau yra Jūsų prekių krepšelyje. Jei nusprendėte vienos ar kitos prekės nepirkti, tada paspauskite šalia esantį užrašą "Pašalinti" ir prekė bus pašalinta iš krepšelio.

5.4. Norint padidinti tos pačios prekės skaičių stulpelyje "Kiekis" įveskite norimą skaičių ar didinkite/mažinkite jį su atitinkamais mygtukais. 

5.5. Žemiau, po prekių sąrašu, matysite kiek turėsite mokėti už pristatymą ir kokia yra galutinė užsakymo suma. 

6. PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS

6.1. Pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo.

6.2. Kartu su užsakytomis prekėmis Klientas negauna sąskaitos faktūros. Sąskaitą faktūrą už įsigytas prekes , ( gaunamą per emailą ) ,Klientas gali atsisiųsti prisijungęs prie savo paskyros el.parduotuvėje www.black-orchid.eu originaluskvepalai.lt.

6.3. Užsakymai priimami kasdien, tačiau vykdomi tik darbo dienomis.

7. PREKIŲ GARANTIJOS

7.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Visos prekės, parduodamos originaluskvepalai.lt, yra autentiškos ir originaliosvisų parduodamų prekių bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos Prekės esančiame aprašyme.

7.2. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Pardavėjas nekokybiškas Prekes iš Kliento priima per 14 dienų nuo pristatymo dienos, jeigu: prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta Kliento, pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje, klientas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą. Prekės, parduodamos be celofaninio įpakavimo, atgal nepriimamos.

8.2. Nusipirkus netinkamos kokybės parfumerijos ar kosmetikos prekę Klientas turi teisę tokią prekę grąžinti Pardavėjui atgal. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Klientui yra grąžinami sumokėti pinigai. 

8.2. Klientui parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis ,,Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. Birželio 11 d. Nutarimo Nr.697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu 2014 m. liepos 22 d. Nr.738.

8.3. Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio pristatymo išlaidas padengia Pardavėjas.

8.4. Prekės gali būti grąžintos pareiškus pretenziją el. paštu info@originaluskvepalai.lt Grąžinamos prekės negali būti naudotos, ju firminė pakuotė negali būti pažeista.

 9. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

9.1. Klientas turi teisę: įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka, atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 9 darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė;

9.2. Klientas įsipareigoja: naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų, neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui, taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti už su Pardavėju už nupirktas Prekes, pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti bei susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.

9.3. Pardavėjas turi teisę: bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą; pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas; Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis; anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes arba užsakymas yra pateiktas netikslus ar neteisingas.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja: parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą; parduoti Prekes kartu ir pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis; suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę; taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.

9.5. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

9.6. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.

9.7. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius, kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

9.8. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

9.9. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1.Griežtai draudžiama be parduotuvės raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti „originaluskvepalai.lt“ "black-orchid.eu" esančią informaciją.

10.2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.

10.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, ginčai nagrinėjami teisme. Visos šioje internetinėje svetainėje išdėstytos mintys ir aprašymai yra autorių nuomonė arba gamintojų apibendrinta informacija.